کودهای آمینواسید

کودآمینواسید ضد سرمازدگی، فروش آنلاین و توضیحات جامع

کودآمینواسید و تعریف آن

کودهای آمینواسید در بین کودهای کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارند و علت آن خاصیت‌های زیاد است. این کودها که اسیدآمینه موجود درآن به‌شکل مایع و پودری روی درختان، گیاهان آپارتمانی و گل‌ها استفاده می‌شوند، خاصیت‌های زیادی برای گیاهان و محصولات دارند.

کودآمینواسید
در این مطلب باهم خصوصیات و فایده‌هایی که این کودها برای گیاهان و محصولات ما دارند را مرور می‌کنیم.

برای تهیۀ کود ضدسرمازدگی آمینواسید با شماره‌های  02166908600 و۰۹۱۰۳۰۳۰۴۳۳ تماس بگیرید.

اسیدآمینه‌ها و توضیح آن

ضرورت استفاده از کودهای شیمیایی و ارگانیک که شامل کودآمینواسید است و همچنین ضدعفونی محصولات توسط پراکسیدین‌ها در طی مراحل رشد برای گیاهان و محصولات و باغ‌ها برای داشتن محصولی با کیفیت بالاترو سالم‌تر برای همۀ گلخانه‌دارها و کشاورزان مشخص است.
نکته‌ای که وجود دارد نوع کودهای مورد استفاده و زمان به‌کاربردن این کودهاست و این یعنی در زمان خاصی کودهای با کیفیت مناسب باید به خاک اضافه شوند. کودآمینواسید که در گلخانه، باغ‌ها و زمین‌های زراعی قابل استفاده هستن، از بهترین انواع کودهای شیمیایی هستند.
تعداد اسیدآمینه‌هایی که در طبیعت وجود دارند و برای گیاهان مناسب هستند، زیاد است. در کل تا امروز صد نوع اسیدآمینه شناخته شده‌است که از این میان ۲۰ نوع آنها برای استفادۀ جانوران مناسب هستند.

ترکیبات کودآمینواسید شامل دو اسیدآمینۀ NH2 و COOH می‌باشدو همچنین هیدروژن‌ها و Rها که زیرگروه‌‌های پروتئین هستند نیز در ترکیب آنها وجود دارد.

دراین میان گروه Rها در اسیدآمینه‌ها مختلف هستند و تقریبا ۲۰ نوع R در ترکیب اسیدآمینه‌ها وجود دارد.

از نظر گروه NH2 دونوع اسیدآمینه داریم. اگر این ترکیب درقسمت راست ساختار اسیدآمینه باشد مدل D یا همان «راست‌گرد» و اگر درسمت چپ اسیدآمینه‌ها باشد به آنها L یا «چپ‌گرد» می‌گوییم.

 نکته: درادامه توضیح داده‌ایم که کودهای آمینو اسید چپ‌گرد قدرت جذب بیشتری از راست‌گردها دارند.

و تنها اسیدآمینه‌های نوع L یا همان چپ‌گردها در تجزیۀ پروتئین‌ها کاربردی هستند.

دریک دسته‌بندی دیگر دوگروه اسیدآمینه‌های ضروری و غیرضروری داریم.

-کود اسیدآمینۀ ضروری: این‌ گروه شامل کودهایی هستند که گیاه نمی‌تواند آنها را تجزیه کند و برای رشد بهتر و‌مفیدتر لازم است در اختیار گیاهان قرار بگیرند.

-کودهای آمینواسید غیرضروری: انواع کودهای غیرضروری قابل تجزیه توسط گیاهان هستند

انواع متفاوت آمینواسید نقش‌های مختلفی در فیزیولوژی و ساختارهای گیاهان دارند. بذای نمونه آلانین‌ها موجب آنالیزماده‌های پرولین و کلروفیل می‌شوند.

همان‌طور که گفتیم اسیدآمینه‌ها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

۱- اسیدآمینه‌ ضروری
۲- اسیدآمینه‌  غیرضروری
فرق اسیدآمینه‌های ضروری و غیرضروری چیست؟
گروه ضروری اسیدآمینه‌ ها غیر قابل تجزیه برای گیاهان هستند درصورتی که اسیدآمینه‌های غیرضروری به‌صورت قابل تجزیه برای گیاهان وجود دارند.

روش‌های ساخت کودهای آمینواسید

سه روش برای تولید کودهای آمینواسی وجود دارد که شامل هیدرولیز اسیدی، هیدرولیزاسیدی کنترل‌شده و هیدرولیزآنزیمی هستند.

اگر بخواهیم اسیدآمینه موردنیاز هردو گروه ضروری و غیرضروری را در گیاهان استفاده کنیم لازم است که آنها را به کودآمینواسید تبدیل کنیم و برای این کار سه روش زیر را به کار می‌بریم:
۱- هیدرولیز اسیدی
۲- هیدرولیز اسیدی کنترل‌شده
۳- هیدرولیز آنزیمی

انواع آمینواسید چه کاربردهایی دارند؟

اسیدآمینه ها همان‌طور که ذکر شد دارای انواع مختلف کود هستند و خاصیت هریک از این کودها برای درختان و گیاهان تفاوت دارد.
درزیر برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسیدآمینه را معرفی می‌کنیم:

۱- تریپتوفان: سنتز اکسین‌ها در گیاه توسط این اسید آمینه انجام می‌شود.

۲- پرولین‌ها: گرده‌افشانی بهتر در گیاهان و عمل تقویت شدن دیوارۀ سلول برعهدۀ پرولین است. افزایش مقاومت در مقابل تنش شوری، خشکی و دما و همینطور در جوانه‌زدن دانه‌های گردو نقش دارد.

۳- آلانین‌ها، لوسین، والین: افزایش کیفیت محصولات در درختان و میوه‌ها و تولیدات زراعی برعهدۀ این گروه می‌باشد. آلانین‌ در بازوبسته‌شدن روزنه‌ها، گرده‌افشانی تجزیۀ کلروفیل‌ها و افزایش مقاومت در مقابل تنش‌ها به ویژه تنش خشکی نقش دارند.

۴- لیزین: این نوع از آمینواسیدها موجب زیادتر شدن وزن میوه‌ها و محصولات قابل استفاده مثل دانه‌‌ها و غیره می‌شوند. نقش لیزین در سنتز کلروفیل و همچنین درتنظیم‌نمودن بازوبسته‌ شدن روزنه‌های هوایی و‌درنتیجه جذب بهتر آمینواسیدها نیز هست.

۵- آرژنین‌: ایجاد جوانه‌های جدید، برگ‌ها در درخت و‌گیاهان و همینطور فرآیند رشد سلول‌ها توسط آرژنین‌ها انجام می‌شود. افزایش مقاومت به تنش شوری و جوانه‌زنی و همین‌طور بهبود گرده‌افشانی نیز برعهدۀ آرژنین‌هاست.

۶- هیستیدین: سرعت رشد محصولات و گیاهان به هیستیدین وابسته است. بازو بسته شدن روزنه‌ها و حفره‌های هوایی و همین‌طوربهبود جذب آمینواسیدها برعهدۀ این اسیدآمینه است.

۷- اسیدگلوتامیک و گلیسین: تولید کلروفیل و بیشترشدن جذب آهن توسط گیاهان توسط این نوع اسیدآمینه است. در سنتزکلروفیل و جوانه‌زنی بذور نقش دارد. این آمینواسید در آنالیز سایرکودهای آمینواسید نیز نقش مهمی دارد.

۸- متیونین: این گروه در کودآمینواسید موجب رسیدگی سریع‌تر و مناسب‌تر میوه‌ها و محصولات می‌شوند. هورمون اتیلن درکل نقش در رسیدگی میوه‌ها دارد که این آمینواسید روی این هورمون اثر مثبت دارد و همین‌طورمتیونین در بازو بسته شدن روزنه‌ها برای جذب اسیدهای آمینه نیز تأثیر دارد.

۹- اسپارتیک اسید: در متابولیسم اسیدآمینه وجوانه‌زنی بذور نقش دارند.

۱۰- فنیل آلانین: در لقاح‌و‌گرده‌افشانی گیاهان موثرند.

۱۱- اسیدآمینۀ تیروزین: در افزایش مقاومت به شرایط نامساعد محیط و اقلیم وهمین‌طور در گرده‌افشانی نقش مهمی دارد.

۱۲- سرین: تأثیرویژه در لقاح و گرده‌افشانی گیاهان دارد.

۱۳- ترئونین: درافزایش مقاومت به شرایط نامساعد محیطی وتنش‌های خشکی وهمچنین در گرده‌افشانی نقش ویژه دارد.

۱۴- گلیسین: نقش آن در تجزیۀ کلروفیل‌ها می‌باشد.

۱۵- والین: نقش مهمی در بالابردن مقاومت به تنش‌ها و شرایط ناساعد محیط دارد و همچنین در جوانه‌زدن بذر وگرده‌افشانی نیز اهمیت دارد.

۱۶- لوسین‌ها: این اسیدآمینه‌ها در جوانه‌زنی و گرده‌افشانی و افزایش مقاومت به تنش‌ها به‌ویژه تنش شوری تأثیر دارد.

۱۷- ایزولوسین‌: نقش این نوع اسیدآمینه‌ها در افزایش مقاومت به شوری، لقاح و گرده‌افشانی و همچنین جوانه‌زدن گردو می‌باشد.

۱۸- سیستئین: تثبیت بیولوژیکی ازت برعهدۀ آنزیم‌های نیتروژناز است و این اسیدآمینه روی فعالیت این آنزیم نقش دارد.

 

کودهای آمینواسید

کودآمینواسید چه خاصیت‌هایی روی گیاه دارد؟

در مطالبی که گفتیم تا حدودی با کودهای آمینواسید آشنا شدیم و تاثیرات اسیدآمینه ها روی محصولات بررسی کردیمولی نکتۀ مهم این است کهچرا کشاورز و‌گلخانه‌دار و باغ‌دارها باتوجه به مزایای بسیار زیاد این نوع کودها ازآنها استفاده نمی‌کنند؟

یکی از دلایل استفاده نکردن از کود آمینو اسید در این است که اطلاعات کاملی از سودمندی‌ها و مزایای این کودها در اختیارکشاورزان نیست و به دلیل عدم آگاهی از مزیت‌های این کودها کشاورزان ترجیح می‌دهند کودهای شیمیایی و ارگانیک که در بازار شناخته شده‌اند را استفاده کنند. 

کودآمینواسید

به علت مواردی که دربالا گفتیم در ادامۀ مطلب باهم مزیت‌ها و سودهای کودآمینواسید را بررسی می‌کنیم و به ذکر چند مورد ازآنها می‌پردازیم:

۱- فتوسنتز گیاهان و نقش اسیدهای آمینه در آنها

همان‌طور که می‌دانید فتوسنتز توسط کلروفیل درگیاهان انجام می‌شود و مهم‌ترین فعالیت گیاه است.

برای افزایش کلروفیل در گیاه اسیدآمینه های «داتیس», «جنوبگان» و«فرمولایت» نقش دارند. با استفاده ازاین اسیدهای آمینه عمل فتوسنتز بهبود می‌یابد و درنتیجه باعث رشدسلول‌ها، جوانه‌زنی و افزایش تولید میوه‌ها می‌شوند.

۲- کاهش تنش‌ و استرس در گیاه در دورۀ رشد توسط کودآمینواسید

گیاهان و محصولات در طی دورۀ رشد تحت تأثیر تنش‌ قرار می‌گیرند. 

تنش های گیاهی به‌شکل‌های تنش سرما، گرمایی، تنش آبی، خشکی و غیره اتفاق می‌افتند و به محصولات وگیاهان آسیب می‌زنند. 

نقش کودهای آمینواسید درکاهش تأثیرات تنش به‌صورت بالاتر بردن مقاومت گیاهان در برابر تنش است.

به‌دلیل افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش‌های مختلف توسط کودهای آمینواسید باغ‌دار، گلخانه‌دار و‌کشاورز اطمینان خاطر بیشتری در طول فصل رشد دارند.

۳- کودهای آمینواسید باعث افزایش رشد میوه‌ها ومحصولات می‌شوند

خاک‌های کشاورزی و باغ‌ها در خیلی از موردها به علت کشت‌های زیاد و فرسوده شدن بافت خاک ویا آبیاری بیش از حد دیگر عناصر غذایی قبل را ندارند و قادر نیستند نیازهای غذایی گیاهان و درختان را تأمین کنند.

دلیل کاهش جوانه‌زنی، رشد گیاهان و کم شدن گل‌دهی آنها نیز همین کمبودهای خاک کشاورزی است. کودهای آمینواسید که دراین موارد استفاده می‌شوند باعث افزایش حجم جوانه‌زنی می‌شوند و از جهت دیگر هورمون‌های اتیلن را زیاد می‌کنند که درخت‌ها و باغ‌ها توسط همین امر سریع‌تر بارور می‌شوند.

۴- بالا رفتن سطح کمیت و‌کیفیت محصول 

برای همۀ گلخانه‌داران، باغبان‌ها  و مزرعه‌دارها افزایش بازده محصولات و همینطور کیفیت بالای آنها مهم‌ترین فاکتوراست.

یکی از عوامل دیگر که اهمیت بالایی دارد ماندگاری خوب محصولات است که درزمان نگه‌داری آنها در انبار محصولات خراب نشوند.

بهترشدن رشد، زیادشدن تعداد میوه‌ها و بهترشدن کیفیت محصولات که شامل مواردی مثل طعم بهتر، رنگ بهتر و ماندگاری بالاتر است، از سودهای افزودن کودآمینواسید به خاک است.

۵- مواد معدنی توسط ریشه‌ها بهتر جذب می‌شوند

عناصر غذایی باید توسط کودهای مغذی در طی فصل رشد به گیاه داده‌شوند. این عناصر شامل ماکرو (نیتروژن، فسفر و‌پتاسیم) ومیکرویا ریزمغذی (آهن، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنز) هستند. 

کودآمینواسید

کودآمینواسید علاوه‌براینکه قدرت جذب ریشه‌ها را زیاد می‌کند موجب افزایش جذب شدن عناصر ماکرو و میکرو توسط ریشه از خاک و رساندن آن به گیاه نیز می‌شود. 

۶- بهبود عمل گرده‌افشانی توسط آمینواسیدها

توسط این کودها عمل گرده‌افشانی بیشتر می‌شود و گرده افشانی بطور مستقیم موجب افزایش باروری و رشد گیاهان و‌درختان می‌گردد.

از آنجایی که حتما لازم است گرده‌ها که پخش می‌شوند قدرت باروری داشته‌باشند، کودآمینواسید به باروری گرده‌ها در جریان گرده‌افشانی کمک می‌کند.

جوانه‌زنی سریع‌تروافزایش جوانه‌زدن توسط کودها موجب بالابردن کیفیت در محصول می‌شود.

۷- اثر کودها روس روزنه‌ها

رشد هرچه بهتر و رساندن اکسیژن به بافت‌های سلول از مواردی هستند که بطور مستقیم تحت تأثیر بازوبسته شدن روزنه‌ها قرار دارند.

بهبود فعالیت روزنه‌ها به موارد زیادی مانند دمای مناسب، هوا و‌نور مناسب بستگی دارد. کودهای آمینو کمک قابل توجهی به بازوبسته‌شدن روزنه‌ها در گیاهان می‌کنند و‌همین امر موجب می‌شود که دی‌‌اکسیدکربن بهتر جذب شود و‌در نتیجه رشد گیاه هم از نظر کیفی و‌هم کمی افزایش می‌یابد. 

۸- اثر بر فعالیت گیاه

تأثیر بسیار زیاد ومستقیم  در واکنش‌ها و فعالیت‌های حیاتی و ساختارگیاهان دارند.

۹-اثر کودها روی بهبود ساختار خاک

اسیدآمینه‌های تولیدشده در خودگیاه و محصولات هم با کودها که به‌طور مایع وجود دارند ترکیب می‌شوند و همراه با آبیاری به گیاه داده می‌شوند و همین کودها در ساختارخاک وارد می‌شوند.

درحقیقت اسیدآمینه‌های ذکرشده در ساختار خاک قرارمی‌گیرند ودر بهبود ساختارخاک‌ها و همین‌طور در بهبود فلور گیاهی خاک تأثیر مثبت دارند. این عمل باعث جذب بهتر مواد مفید و عناصر لازم برای گیاهان می‌شود. از جهت دیگر عناصر مفید و لازم به طور یکنواخت و یکسانی از خاک توسط ریشه جذب گیاهان می‌شوند.

فرق بین کود آمینو اسید واسیدهیومیک چیست؟

درادامۀ مطلب ابتدا تعریفی از اسیدهیومیک داشته باشیم. اسیدهیومیک‌ها کودهای آلی و مفید برای گیاه و درختان هستند و از تجزیه‌شدن بیولوژیکی به‌وسیلۀ میکروارگانیسم‌ها و فرآیندهای شیمیایی در باقی‌ماندۀ گیاهان به‌وجود می‌آیند.

از مزایای این کودها می‌توانیم کلات کردن عنصرهای قابل جذب برای گیاهان، بهبود جذب آب و‌مواد غذایی و معدنی و بهترشدن تبادلات یونی را نام ببریم.

شکل‌های مختلف کاربرد کود هیومیک‌اسید به شکل پودری جامد و مایع است.

این کودها هیچ‌گونه خطری برای گیاهان ندارند و در کل دورۀ کشت  قابل استفاده هستند.

فواید اسیدهیومیک شامل بهبود متابولیسم گیاه، کم شدن احتیاج به کوددهی، بهبودساختارخاک کشاورزی و زراعی و باغ‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب توسط کاهش نیاز به مصرف بیش ازحد آب آبیاری، افزایش کیفیت محصولات و میوه‌ها می‌باشد.

در مقایسه کودآمینواسید و اسیدهیومیک متوجه موارد زیرمی‌شویم:

-هر دوی این کودها برای افزایش رشد در گیاهان مفید هستند. 

-کودهای آمینواسید و اسیدهیومیک موجب افزایش کیفیت محصول و میوه‌ می‌شوند.

– این دو کود جزء کودهای آلی به‌شمار می‌آیند.

– کودآمینواسید سنتزگیاهان را افزایش می‌دهد و عملکرد و بازده محصول را زیاد می‌کند.

– اسیدهیومیک باعث بهبود ساختار خاک شده و موجب افزایش ریشه‌زایی می‌شود.

چطور باید کودهای آمینواسید را استفاده کنیم؟

اگر بخواهیم در مورد زمان مصرف این کودها بدانیم، باید گفته شودکه در همۀ مراحل رشد وبرای گیاهان زراعی و درختان باغ‌ها می‌توانیم آمینو اسیدها را استفاده کنیم. 

مقدار مصرف کودهای آمینواسید به نوع گیاهان بستگی دارد و مصرف آن برای هرگیاه فرق دارد. با توجه به نوع مصرف که در متن توضیح دادیم و می‌تواند محلول‌پاشی و یا همراه با آبیاری باشد، میزان جذب نیز متفاوت است.

کودهای آمینواسید به چه شکل‌هایی هستند؟

انواع کودآمینواسید که در بازار وجود دارند به شکل‌های پودری و مایع هستند.

قیمت کودهای آمینواسید به شکل پودرو‌مایع تقریبا یکسان هستند.

چه تفاوتی در مصرف انواع پودری و‌مایع آمینواسید وجود دارد؟

-انواع مایع کودها به شکل محلول‌پاشی استفاده می‌شوند.

-کودهای پودری را به شکل جامدروی خاک می‌ریزیم و هر مرتبه که آبیاری انجام می‌شود، ریشه‌ها این کودها راجذب می‌کنند.

کودهای آمینواسید را از کجا تهیه کنیم؟

توصیه می‌کنیم برای تهیۀ کودهایآمینواسید مراکز فروش مناسبی را انتخاب کنید که کودهای با کیفیت خوب و قیمت مناسبی را داشته‌باشند.

شرکت ما این امکان را فراهم می‌کند که کودهای با کیفیت عالی و قیمت مناسب را در اختیار شما قراردهد. درضمن اگر در حین مصرف نیاز به مشاورۀ تخصصی داشتید برا راهنمایی‌های لازم با مشاورین ما تماس بگیرید.

شماره‌های تماس در زیر آورده شده‌اند.

http://02166908600

هزینه‌های کودهای آمینواسید متفاوت هستند و به درصد جذب آنها بستگی دارد. چنانچه عناصر ماکرو و میکرو نیز در کودهای آمینواسید باشد هم کیفیت و‌هم قیمت آن افزایش می‌یابد.

از یک طرف هزینۀ بالایی که محصولات وارداتی دارند و از جهت دیگر درصد خلوص پایین‌تر و درنتیجۀ کیفیت کمتر محصولات داخلی انتخاب را مشکل می‌کند.

کودهایی که به شما توصیه می‌کنیم این مشکلات را تا حد زیادی برطرف می‌کنند و هم جذب مواد را بیشتر می‌کنند و هم هزینۀ مناسب‌تری دارند.

هزینه‌های کودهای آمینواسید متفاوت هستند و به درصد جذب آنها بستگی دارد. چنانچه عناصر ماکرو و میکرو نیز در کودهای آمینواسید باشد هم کیفیت و‌هم قیمت آن افزایش می‌یابد.

از یک طرف هزینۀ بالایی که محصولات وارداتی دارند و از جهت دیگر درصد خلوص پایین‌تر و درنتیجۀ کیفیت کمتر محصولات داخلی انتخاب را مشکل می‌کند.

کودهایی که به شما توصیه می‌کنیم این مشکلات را تا حد زیادی برطرف می‌کنند و هم جذب مواد را بیشتر می‌کنند و هم هزینۀ مناسب‌تری دارند.

مصرف کودآمینواسید به چه صورتی می‌باشد؟

درحالت کلی برای کودهای آمینواسید منع مصرفی در هیچ‌کدام از مرحله‌های رشد در گیاهان و درختان وجود ندارد و در هر مرحله‌ای که نیاز دارید وبرای گیاه لازم باشد می‌توانید با توجه به نوع کودها از آنها استفاده کنید.

توصیه می‌کنیم برای دوز مصرف کود و همچنین نوع کود کاربردی با مشاوران ما مشورت کنید زیرا چگونگی استفادۀ کودها در گیاهان گوناگون باهم فرق دارند.

همان‌طورکه قبلا نیز اشاره کردیم دونوع پودری و مایع این کودها در بازار یافت می‌شوند. که نوع مایه به‌شکل محلول‌پاشی و انواع پودری را روی هاک می‌ریزند و هر مرتبه که آبیاری انجام می‌شود این پودرها نیزدر محیط ریشه قرارگرفته و توسط ریشه‌ها جذب گیاه می‌شوند.

کودهای آمینواسید از پس‌مانده‌های حیوانی وگیاهی ساخته می‌شوند که دارای اسیدهای آمینۀ مختلف و طبیعی هستند و قبلا نیز گفتیم که این اسیدآمینه‌ها مقاومت گیاهان و درختان را در برابر آفات بالامی‌برد و رشدآنها راهم افزایش می‌دهد.

در خاک اسیدآمینه‌هایی وجود دارند و اگر ما این اسیدآمینه را از طریق کودهای آمینواسید به خاک زراعی اضافه کنیم به بهتر شدن فلور گیاهی خاک‌ها کمک می‌کنند و از طرفی ساختار خاک را نیز بهبود می‌دهند. 

با اضافه شدن کود به خاک جذب و انتقال مواد به‌وسیلۀ ریشه‌ها به سادگی امکان‌پذیر می‌شود.

این موضوع که عناصر موردنیاز بتوانند به‌صورت یکسان و یکنواخت از خاک جذب گیاه شوند بسبا. مهم است و کودهای آمینواسید این فرایند را بهبود می‌دهد.

برای محلول پاشی کود آمینواسید کود را با آب مخلوط کرده و روی گیاه می‌پاشید.

تفاوت بین انواع اسیدهای آمینه چیست؟

از نظر نوع اسیدآمینه ما آنهارا به دوگروه تقسیم می‌کنیم:

۱- چپ‌گرد

۲- راست‌گرد

اسیدهای آمینۀ چپ‌گرد اثرات قوی‌تری بر روی محصولات دارند و راست‌گردها تأثسرات کمتری دارند. بنابراین ما کودهاییرا به شما معرفی می‌نماییم که از اسیدهای آمینۀ مؤثرتر یعنی چپ‌گرد در ترکیبات آنها استفاده شده‌است. 

در زیر یک نوع آمینو اسید را همراه با ثرات آن روی گیاه و‌ دوز مصرف شرح می‌دهیم:

کودآمینواسید «دورا»

ترکیبات

اسیدآمینۀ آنزیمی، فاقد ترکیبات نمکی

کاربرد

-این نوع اسید آمینه برای تکمیل رشد ریشه، ساقه و برگ‌ها در گیاهان ساخته شده‌است.

مزیت‌های استفاده ازاین کودآمینواسید

-به منظور افزایش فتوسنتز در گیاهان سطح برگ‌ها را افزایش می‌دهد.

-انتقال مواد مغذی را برای بهبود سلامت گیاه افزایش می‌دهد.

-با گسترش محیط ریشه‌ها باعث حفاظت از گیاه می‌شود.

-موجب می‌شود که فلور خاک به حالت متعادل باشد.

دوزهای استفاده و دستورالعمل مصرف کودآمینواسید

۱لیتر کودآمینواسید را به ۳۰۰-۵۰۰ لیتر آب اضافه می‌کنیم و سپس توسط اسپری به میزان ۶ لیتردر هکتار روی گیاهان می‌پاشیم.

درحالت کلی در مرحلۀ رشد نهال ۳-۵ بار و در دورۀ رشد رویشی و رسیدن میوه‌ها هر ۷-۱۰ روز محلو‌ل‌پاشی را انجام دهید.

به منظورآبیاری ریشه‌ها نیز ۲-۳ لیتر از کود را با ۱۲۰۰-۱۸۰۰ لیتر آب مخلوط کنید.

مقدار مورد نیاز کود آمینواسید برای محصولات مختلف

مقدارهایی که در زیر گفته شده‌اند میزان حدودی کود را در هکتار نشان می‌دهند.

 برای نمونه مقدار مصرف کود برای محصولات مختلف به شکل زیر است:

-برای سبزیجات ما در هر هکتار تقریبا ۳ تا ۵ لیتر کود استفاده می‌کنیم. 

– محصولات زراعی و باغی در هرهکتار حدود۴ تا ۵ لیتر کود نیاز دارند.

-برای گلخانه‌ها ومحصولات گلخانه‌ به‌طور تقریبی ۴ تا ۵ لیتر در هکتار کود لازم است.

-مرکبات نیز حدود۵تا ۷ لیتر در هرهکتار کود آمینواسید احتیاج دارند.

-پسته و باغ‌های پسته ۷ تا ۹ لیتر در هکتار نیاز به کودهای آمینواسید دارند.

-هر هکتار از باغ‌های زیتون و انگور تقریبا ۸ تا ۹ لیتر کود نیاز دارند.

اثرات مفید کودآمینواسید

تأثیرات مثبت زیاد کودهای آمینواسید را تا حدودی ذکر کردیم و برخی از موارد را در زیر کامل‌تر توضیح می‌دهیم.

-میزان جذب آمینواسید توسط گیاه بسیار مهم است و‌باید انواعی از کودها را انتخاب کنیم که جذب صد درصد دارند. ازاین طریق از هدرروی کودآمینواسید جلوگیری می‌کنیم و در مصرف هزینه‌هاصرفه‌جویی بیشتری می‌شود.

– استفادۀ مناسب از کودها باعث افرایش باردهی و میوه‌دهی می‌شود.

– طول عمر و ماندگاری گیاهان و محصولات را بالامی‌برد.

– مقاومت به تنش را در گیاهان افزایش می‌دهد.

– همانگونه که توضیح دادیم باعث افزایش فتوسنتز فتوسنتز می‌شود.

– طراوت و شادابی را در گیاه بیشتر می‌کند که یکی از علت‌های آن همان بهبود فتوسنتز است.

تفاوت انواع استفادۀ کودهای آمینواسید چیست؟

در روش محلول‌پاشی کود به‌صورت محلول روی گیاهان و محصول داده‌می‌شود و به‌طور مستقیم به‌وسیلۀ برگ‌ها جذب می‌شود به همین علت اثر جذبی کود در این روش بالا می‌باشد.

در روشی که کود را همراه با آب آبیاری به گیاهان می‌دهیم مواد موجود در خاک همراه آب توسط ریشه جذب می‌شوند و درصد جذب آن مقداری کمتر می‌شود. از طرف دیگر کوددهی هکراه با آب آبیاری نسبت به محلول‌پاشی به‌ویژه در مساحت‌های بزرگ‌تر راحت‌ترمی‌باشد.

روشی دیگر هم‌ وجود دارد و مخصوص گیاهانی‌ست که کاشت آنها از طریق بذر است و که کود در موقع بذرپاشی داده می‌شود و همین باعث می‌شود بذرها زودتراز زمان موعد رشد کنند و از خاک بیرون بیایند و همین‌طور مقاومت گیاه بیشتر می‌شود و گیاهان و محصولاتی شاداب‌تر خواهیم داشت.

بسته‌بندی‌های کودآمینواسید باید چگونه باشد؟

در بسته‌بندی کودهای آمینواسید نیاز داریم که به مواردی دقت شود که خصوصیات این کودها تغییر نکند. برای این منظور نیاز به ماشین‌آلات مناسب داریم. و باید به گونه‌ای باشدتا هیچ تغییری درکودها به‌وجود نیاید. حجم‌ها و ابعاد بسته‌بندی‌ها باهم متفاوت است.

اهمیت اسیدآمینه

همۀ گیاهان مثل سایر اندام‌های زنده نیازمند مکانیسم و شرایط ویژه‌ای برای رشد و نمو مناسب و استفاده از نور، آب و سایر منابع دارند.

هیدروژنی که گیاه نیاز دارد توسط آبی که در خاک وجود دارد، تأمین می‌شود.

 گیاه هیدرات‌های کربن که در خاک وجود دارند برای شکل‌گیری سلو‌های گیاه و فتوسنتز استفاده می‌شوند.

هیدروژن و هیدرات کربن که در بالا ذکر کردیم راهی برای  سوخت‌وساز مناسب و عمل سنتز اسیدآمینه به‌منظور رشد گیاهان است.

قبلا نیز اشاره کردیم که اسید آمینۀ نوع L یا چپ‌گرد می‌توانند قسمتی از فعالیت‌های متابولیک و پروتئین‌ها را داشته‌باشند و اگر این اسیدآمینه‌ها در اختیار گیاه قرارگیرند، دیگر گیاه مجبورنیست از مسیرهای سخت فتوسنتز و تشکیل سلولی را انجام دهد تا هیدرات کربن و نیتروژن به‌دست آورد.

نکته: استفاده از منابع مفید کودهای آمینواسید بطور جداگانه موجب افزایش سرعت رشد و‌تکثیر سلول‌ها می‌شود و فتوسنتزگیاهی را بهبود می‌دهد.

 سوخت و ساز گیاه و سلول، بهبود طعم و افزایش کیفیت گیاه، اندازه و رشد گیاهان به وجود آمینواسیدها وابسته است.

بازدهی بالای محصول و پرباربودن آنها در طی زمان و در طولانی مدت نیزبسیار مهم است و اسیدهای آمینه دراین مورد اثر مثبت بسزایی دارند و درکل برای افزایش کیفیت کشت بسیار ضروری هستند.

کودهای آمینواسید جذب عناصر غذایی را در کیاهان زیاد می‌کنند، به عنوان مثال عنصرهایی مثل نیتروژن، فسفر و‌پتاسیم در صورت اضافه شدن کود آمینو اسید جذب بهتری خواهد داشت وموحب افزایش رشد و بازده محصول می‌شود.

کاربردهای کودآمینواسید

از موارد کاربرد کودآمینواسید روی محصول می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

-افزایش تقویت سیستم ایمنی

-بهبودکیفیت و کمیت یا بازده محصول

-تحریک عمل گرده‌افشانی

-افزایش سرعت رشد سلولی

-داشتن محصول سالم و‌کامل و باکیفیت

سیستم ایمنی گیاهان توسط کودهای آمینواسید تقویت می‌شود.

دراین مرحله دیواره‌های سلولی تقویت شده و‌بافت‌های خشبی گیاه افزایش می‌یابند و سلول‌های آسیب‌دیده ترمیم شده و مقاومت گیاهان درمقابل بیماری‌ها و سایر عوامل محیطی و تنش‌ها افزایش می‌یابد.

افزایش ایمنی گیاه در برابر شرایط تنش‌زای محیطی

گرمای زیاد، تنش، یخبندان، سرمای بالا، خشکی، شوری، و درکل مشکلات اکولوژیکی و همین‌طور جابه‌جا کردن گیاهان اثرات مخرب و منفی روی گیاه دارد. اگر نتوانیم جلوی تنش‌ها رابگیریم کیفیت و‌کمیت محصول بطور چشم‌گیری کم می‌شود.

اگر از کودهای حاوی آمینواسیدباعث می‌شود که تنش‌ها و استرس‌های محیطی کم شود و‌آسیب تنش‌های محیط کاهش یابد. 

اسیدآمینه‌هایی که موجب افزایش مقومت به تنش می‌شود لوسین، ایزولوسین، والین و آرژنین هستند.

اثر کودآمینواسید روی روزنه‌های هوایی گیاهان

ابتدا تعریفی از روزنه‌های هوایی داشته‌باشیم. درحقیقت این حفره‌ها ساختارهای سلولی هستند که می‌توانندعناصر پرمصرف و‌کم‌مصرف و گازها را برنامه‌ریزی کنند.

عواملی که روی بازشدن روزنه‌های هوایی اثر دارند شامل موارد زیر هستند:

-نور

-رطوبت

-غلظت نمک‌ها

-دما

اسیدآمینه‌ها

اسیدآبسیزیک

وسایر موارد.

موارد بالا شامل شرایط داخلی و خارجی است که اسیدآمینه‌ و اسیدآبسیزیک جزء شرایط داخلی و سایرموارد جزء عوامل خارجی است.

اگر این روزنه‌های هوایی به‌ هر طریقی مانند زیادشدن غلظت نمک‌ها و یا افزایش بیش از حد دما بسته شوند موجب کاهش انتقال و جذب عناصرغذایی می‌شود و فتوسنتز کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر موجب می‌شود متابولیسم گیاهان کم می‌شود و فرآیندهای شیمیایی زیاد می‌شود و در نتیجۀ افزایش سوخت و ساز گیاهان کاهش رشد را خواهیم داشت.

کودهای آلی که شامل اسیدآمینه هستند روی فرآیند بسته شدن حفره‌های هوایی که در اثر نامناسب بودن شرایط محیطی اتفاق می‌افتد، تأثیر دارند و موجب رشد مناسب و اصولی محصولات و گیاهان می‌شود.

لیزین‌ها و ایستدین‌ها اسیدآمینه‌هایی هستندکه تغییرات مفیدی هستند که عملکرد روزنه‌های هوایی را بهبود می‌دهند.

زیاد شدن بازده و عملکرد محصول

تشکیل قند و زیادشدن پروتئین‌ها به دلیل افزایش نسخه‌برداری در گیاهان است و خصوصیات کمی و کیفی محصولات را زیاد می‌کند.

باتوجه به توضیحات بالا لازم به توضیح است که ویژگی‌های کمی همان وزن گیاه و اندازۀ میوه و دانه است و ویژگی کیفی همان طعم و رنگ وبهبود مواد مؤثر در میوه و دانه و محصول است.

بهبود گرده‌افشانی

تشکیل میوه در گیاهان وابسته به عمل گرده‌افشانی می‌باشد. آمینواسیدها در بهبود باردهی و تشکیل میوه توسط فعال‌ نمودن هورمون‌هایی که موجب تولید میوه و گل و سرعت بخشیدن به فرآیندگرده‌افشانی می‌شوند، اثردارند.

همان‌گونه که قبلا نیز توضیح دادیم باروری دانه‌های گرده به‌وسیلۀآمینواسیدپرولین بهبود داده‌می‌شود.

آمینواسیدهایی که در گرده‌افشانی مؤثروضروری هستند گلوتامیک‌اسید، متیونین و لیزین نام‌ دارند.

رسیدن محصول زودتروسریع‌تر اتفاق می‌افتد

آنچه باعث افزایش سرعت رسیدن محصول می‌گردد هورمون اتیلن است. اسیدآمینه‌ای که روی هورمون اتیلن تأثیر دارد متیونین نام دارد و با اضافه کردن این اسیدآمینه روی گیاهان رسیدن محثول نیز سریع‌تر می‌شود.

جذب املاح و ریزمغذی‌های لازم برای رشد بهبود می‌یابد

آمینواسیدها فرآیند جذب و انتقال عناصر و‌مواد لازم و ضروری برای گیاهان را راحت‌تر می‌کنند و همین امر موجب می‌شود که کودو سموم بهتر جذب شوند و مصرف آنها بهینه شود بنابراین در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی می‌شود.

تعادل میکروفلور درخاک را بهبود می‌بخشد

موضوعی که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شود تعادل میکروبی در خاک کشاورزی در مزرعه و باغ‌ها می‌باشد. هرچقدر تعادل میکروفلورخاک بهتر باشد خاک ما متعادل‌تر و معدنی‌تر لست و کیفیت بهتری دارد. بنابراین این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.  

کمک به بهبود انتقال عناصر در گیاه

انتقال عناصری که در داخل خاک وجود دارند به گیاهان مهم است. به‌عنوان مثال کلسیم عنصری است که در داخل خاک بسیار زیاد وجود دارد ولی کمبود آن در گیاهان خیلی مشاهده می‌سود و دلیل آن نیز تحرک کم این عنصر است و همین‌طور انتقال کم آن در آوندهای چوبی باعث فقر کلسیم در گیاهان می‌شود.

چنانچه اتم کلسیم با اسیدآمینه ترکیب شود، تحرک آن در گیاه بالا می‌رود و مشکل کمبود تحرک آن حل می‌شود و در نتیجه کمبود کلسیم در گیاهان جبران می‌شود. بنابراین کودآمینواسید کمبود کلسیم را پربافت‌های گیته جبران می‌کند و باعث افزایش کلسیم در آنها می‌شود.

برای استفاده از کودهای شیمیایی موانعی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین آنهاورود یون‌ها به داخل بتفت سلول‌های گیاهان است. یون‌ها باعث می‌شوند کلسیم از دیواره‌های سلول آزاد شود.

یون‌ها موجب می‌شوند که کلسیم از دیوارۀ سلولی گیاه آزاد شود ولی این عمل یون باعث صدمه زدن به دیوارۀ سلولی گیاهان می‌شود. استفاده ازکودآمینواسید این امکان را برای گیاه به‌وجود می‌آورد که کلسیم با حداقل مقاومت و بدون مشکلی آزاد شده و وارد دیوارۀ سلول‌ها و فضای درونی سلولی شود. 

این فرآیند کودهای آمینواسید باعث می‌شود که عمل وارد شدن کودهای شیمایی به داخل گیاهان به‌ راحتی و بدون آسیب به گیاه و‌همچنین دیواره‌های سلولی انجام شود، برعکس آنچه یون‌ها انجام می‌دهند و آسیب‌هایی را به دیوارۀ سلولی در هنگام جذب کلسیم وارد می‌کنند.

رایج بودن کود آمینواسید به‌دلیل استفاده در موارد مهم و اساسی و تغذیۀ گیاهان و رشد مناسب‌تر گیاه  است. اگر محیط رشد گیاه دارای دما و درجه حرارت مناسب و بهینه باشد جذب کودهای آمینواسید به‌صورت محلول‌پاشی بسیار افزایش می‌یابد. در کل جذب کودآمینواسید با استفاده به‌صورت محلول‌پاشی و از طریق روزنه و حفره‌های هوایی بسیار بهتر است.

اثرات مفید دیگر کودهای اسیدآمینه

۱- مواد و‌عناصر غذایی به‌تدریج و آرام آزاد می‌کنند.

۲- ماندگاری محصول را در فاصلۀ زمانی برداش تا ماندن در انبار زیاد می‌کند.

۳- در خاک نیز ماندگاری عناصر و‌مواد غذایی را در خاک زیاد می‌کندو رطوبت را نیز حفظ می‌کند.

۴- موجب احیا شدن خاک زراعی می‌شود و از فرسایش خاک‌ها جلوگیری می‌کند.

۵- باعث افزایش جذب کلسیم در گیاهان می‌گردد.

۶- هورمون‌های گیاهی و فرآیند تولید آنها را در گیاهان بیشتر می‌کند.

[author title=”هدیه حیاتی” image=”https://www.linkedin.com/in/hediyeh-hi-835496201″]مترجم در زمینۀ تخصصی کشاورزی و‌علاقه‌مند به تولید محتوا[/author]

منابع

https://www.flipkart.com/myowngarden-fish-amino-acid-fertilizer/p/itm9a30f1e5142fd

https://doraagri.com/product/dora-aminolex/

https://www.globalpiyasa.com/en/product-detail/organic-liquid-fertilizer-with-plant-originated-amino-acid-maram-insaat-mu/197715

https://doraagri.com/product/dora-aminolex/

 

4 دیدگاه برای “کودآمینواسید ضد سرمازدگی، فروش آنلاین و توضیحات جامع

  • مدرن فارم گفته:

   با سلام، کشاورزی تحت تأثیر فاکتورهای مختلف مثل آب و هوا، خاک و کیفیت خاک و عناصر غذایی موجود در خاک هست. کودهیومیک اسید کمک می‌کند که جذب عناصر موجود در خاک به گیاه بهتر انجام شود و در کنار این باید به کوددهی و آزمون خاک و اسیدیتۀ خاک و آزمایش آب و فاکتورهای دیگه هم توجه کنید.

   • Fa.ahvaz گفته:

    سلام آمینواسید و هیومیک اسید باهم فرق دارن؟ ما هیومیک اسید ازتون تهیه کردیم عالی بود آمینواسید هم باید استفاده کنیم؟

    • مشاوران مدرن فارم گفته:

     سلام و‌درود، بله کاربردشان باهم‌ متفاوت هست. هیومیک اسید موجب اصلاح ساختار خاک هست و با آبیاری استفاده میشود و آمینواسید جلوی تنش و به ویژه سرمازدگی را در گیاهان می‌گیرد به صورت آبیاری و‌محلول پاشی استفاده میشود. در کل آمینو اسیدها باعث میشوند گیا و‌درخت استرس نگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *