بایگانی دسته‌ی: گیاهان دارویی

گیاه دارویی و روش کشت به صورت جامع

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی درتعریف کلی گیاهان دارویی به گیاهانی گفته میشود که برخی اندام‌ها و ارگان‌های آنها دارای مادۀ مؤثره هستند. این مواد که اثرات و خواص دارویی روی بدن موجود زنده دارند، تنها ۱درصد از کل وزن خشک گیاهان را تشکیل می‌دهند. این‌ روزها تمایل افراد به استفاده از داروهای گیاهی افزایش پیدا کرده است. […]