بایگانی دسته‌ی: water treatment

واترباکس، فروش و کشت گرواسیس درباغ‌ها و گلخانه

واترباکس‌هادر سیستم کشت بدون آب (گرواسیس) واترباکس که در سیستم کشت گرواسیس به عنوان یک دستگاه به‌شمار می‌رود که به منظور کمک به رشد درختان در منطقه‌های خشک و بیابانی طراحی شده است. این محصول توسط «پیتر هوف»، صادرکننده گل هلندی اختراع شده‌است و سپس این محصول توسعه پیدا کرد و جوایزی را به‌دلیل برتر […]

hydrosmart

Benefits of hydrosmart in agriculture   Hydrosmart provide descaling and water treatment solutions for the agricultural industry. The Hydrosmart digital unit (Digital 20, 25, 30, 40, 60, by pipe diameter) is installed on your existing pipe to descale downstream pipes and to provide growth promotion to crops in saline water. Hydrosmart is normally installed after […]