کود ارگاسنس ۵ لیتری

    1,475,000تومان

    ارگاسنس عصاره‌ای است که از بقایای لگینین در گیاهان فرآوری می‌شود و در ترکیبات آن اسیدها و قندهای آلی، آنزیم‌ها و بقیۀ موادی که موجب تحریک رشد گیاهان می‌شود، وجود دارند.
    عنصرهای آهن و منیزیم نیز که تأثیر مثبت در افزایش کلروفیل گیاهان دارند در ترکیبات ارگاسنس‌ها وجود دارد.
    محصول ذکرشده از یک طرف فعال شدن متابولیسم طبیعی گیاهان را بهتر می‌کند و از جهت دیگر باعث احیاء شدن خاک می‌شود و همین‌طور در بهبود جمعیت میکروبی خاک‌ها نیز تأثیر مثبتی دارد.

    دسته: