بایگانی برچسب: Fertilizer

کوددهی، برنامه کودی، کودهای رایج درایران و ناسازگاری کودها باهم

کوددهی و برنامه کودی، کودهای رایج در ایران و‌ناسازگاری کودها باهم از اثرهای مهمی که بین کودها و عناصر غذایی در خاک و گیاهان وجود دارد، اثرات ناسازگاری آنها در هنگام کوددهی آنها است. باید به این موضوع دقت کرد. اکنون به تعریف ناسازگاری کودها و عناصر غذایی آنتاگونیست می‌پردازیم این یعنی بیش از حد […]